Двуезичният или едноезичният модел на обучение в АЕА е по-добър?

Tagged:

u2Потребителите на доставчика в Общностата на образователни услуги Американско-английска академия имат право да изберат форма, по която да се обучват. Те имат възможност да избират между милингвален модел или модел на обучение на един от двата езика – български или английски. За родителите, които трябва да избират модел при тази дилема, този пост може да даде повече информация и да улесни взимането на решение.

В западните европейски страни все по-често се търсят специалисти в областта на високите технологии. Недостигът на добре обучени специалстие много виско в IT сферта. Недостиг на кадри се отчита в области като фарамация, компютърно инжинерство, биотехнологии, медицинска генетика, зелена енергия и нанотехнологии.

Всички професии в тези области, се детерминират от личностни качества, на които преподавателския екип на международното училище обръща специално внимание. Такива са познавателните способности, степента на развитие на критично мислене, наличните умения за справяне в критични моменти, емпатията, асертивността и способността за работа в екип.

Екипът от професионалисти в междурародното училищно заведение се стерим „да вижда” в бъдещето и да предсказват какви способности е добре да възпитават в своите ученици. Преподавателите знаят, че тези способности са особено ценни в динамично развиваща, конкурентна среда, където критериите за изчисляване на ефективността и резултатността от неовата работа са освен високи и непрекъснато увеличаващи се.

Основен източник на препоръки, относно дейността на АЕА е МОН. Същевременно Академията получава ценни съвети за развивани и усъвършенстване на предоставяните услуги от акредитираща агенция, за кое се нуждае от разглеждане и повече внимание и кое е необходимо да отпадне. Третият източник на предписания и съвети, който също е особено ценен за АЕА е добре развитите контакти и обратна връзка с другите международни училища. Тази интернационална комуникация оказва неоценима помощ за отличното координиране на дейностте в Академията и постепенното подобряване на предлаганите обучителни услуги в Общността от реномирания доставчик АЕА.

Източник: International school Sofia

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).